پروژه جناب آقای مهندس فلاح چهارراه مجد

پروژه جناب آقای مهندس فلاح
چهارراه مجد
1 دستگاه آسانسور گیرلس(MRL)
سه در ب مجاور،  با سرعت M/S  1
 5 توقف و ظرفیت 6 نفر

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات