پروژه آقای مهندس شاهی خیابان رودکی 3

پروژه آقای مهندس شاهی
خیابان رودکی 3
1 دستگاه آسانسور گیرلس
موتور سیتور  چین با تابلو فرمان آسانور تهران
 8 توقف و ظرفیت 13 نفر

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات