پروژه جناب آقای مهندس تعقیبی خیابان فرامرز 25

پروژه جناب آقای مهندس تعقیبی
خیابان فرامرز 25
1 دستگاه آسانسور گیربکس
با سرعتM/S   1 ، 6 توقف و ظرفیت 6نفر

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات